सुनखानी मा सुन भन्ने ले जे भनुन उनि मेरै हुन् । शरण "सागर"

सुनखानी मा सुन भन्ने ले जे भनुन उनि मेरै हुन् । शरण "सागर" 

Post a Comment

Previous Post Next Post